рефераты

Рефераты

рефераты   Главная
рефераты   Краткое содержание
      произведений
рефераты   Архитектура
рефераты   Астрономия
рефераты   Банковское дело
      и кредитование
рефераты   Безопасность
      жизнедеятельности
рефераты   Биографии
рефераты   Биология
рефераты   Биржевое дело
рефераты   Бухгалтерия и аудит
рефераты   Военное дело
рефераты   География
рефераты   Геодезия
рефераты   Геология
рефераты   Гражданская оборона
рефераты   Животные
рефераты   Здоровье
рефераты   Земельное право
рефераты   Иностранные языки
      лингвистика
рефераты   Искусство
рефераты   Историческая личность
рефераты   История
рефераты   История отечественного
      государства и права
рефераты   История политичиских
      учений
рефераты   История техники
рефераты   Компьютерные сети
рефераты   Компьютеры ЭВМ
рефераты   Криминалистика и
      криминология
рефераты   Культурология
рефераты   Литература
рефераты   Литература языковедение
рефераты   Маркетинг товароведение
      реклама
рефераты   Математика
рефераты   Материаловедение
рефераты   Медицина
рефераты   Медицина здоровье отдых
рефераты   Менеджмент (теория
      управления и организации)
рефераты   Металлургия
рефераты   Москвоведение
рефераты   Музыка
рефераты   Наука и техника
рефераты   Нотариат
рефераты   Общениеэтика семья брак
рефераты   Педагогика
рефераты   Право
рефераты   Программирование
      базы данных
рефераты   Программное обеспечение
рефераты   Промышленность
      сельское хозяйство
рефераты   Психология
рефераты   Радиоэлектроника
      компьютеры
      и перифирийные устройства
рефераты   Реклама
рефераты   Религия
рефераты   Сексология
рефераты   Социология
рефераты   Теория государства и права
рефераты   Технология
рефераты   Физика
рефераты   Физкультура и спорт
рефераты   Философия
рефераты   Финансовое право
рефераты   Химия - рефераты
рефераты   Хозяйственное право
рефераты   Ценный бумаги
рефераты   Экологическое право
рефераты   Экология
рефераты   Экономика
рефераты   Экономика
      предпринимательство
рефераты   Юридическая психология

 
 
 

Билеты по географии Украины за класс


ГЕОГРАФІЯ
            Білет №1.
1. Будова
літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі.
2. Загальна
характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України.
3.
Складітьтиповий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох
держав.
            Білет №2.
1. Основні форми
поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря,
походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі.
2. Географічне
положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших
держав (на вибір).
3. Накресліть
схему сучасного регіонального поділу Європи.
            Білет №3.
1. Поверхневі та
підземні води. Їх роль у господарстві.
2. Геологічна
будова і корисні копалини України.
3. Екологічні
проблеми людства, шляхи їх вирішення.
            Білет №4.
1. Світовий
океан. Його будова. Рух води у Світовому океані.
2. Клімат
України. Фактори, що визначають його особливості.
3. Світові
мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення,
            Білет №5.
1. Погода.
Характеристика її складових.
2. Природні та
умовно-природніресурси Чорного та Азовського морів.
3. Чисельність та
природній рух населення, демографічна ситуація світу.
            Білет №6.
1. Атмосфера та
склад. Зміни тиску і температури з висотою. Проблеми забруднення атмосфери.
Шляхи та засоби їх вирішення.
2. Головні
річкові системи України. Живлення і режими річок.
3. Світове
господарство, основні етапи його формування.
            Білет №7.
1. Ресурси
Світового океану, їх роль у житті людства.
2. Характеристика
зони мішаних лісів України.
3. Фактори і
принципи розміщення виробництва і фінансів у сучасних умовах.
            Білет №8.
1. Клімат.
Кліматотвірні фактори. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності їх
розміщення.
2. Характеристика
лісостепової зони України.
3. Міжнародний
географічний поділ праці. Світове господарство в сучасний період.
            Білет №9.
1. Біосфера. Її
вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними. Екологічні проблеми
біосфери.
2. Характеристика
степової зони України.
3.
Зовнішньоекономічні зв'язки, їх форми та сучасні тенденції зміни в умовах нових
відносин в світі.
            Білет №10.
1.
Взаємозв'язки  компонентів природи.
Природні комплекси Землі.
2. Мінеральні
ресурси України, їх структура і особливості розміщення.
3. Канада.
Структура промисловості і АПК. Експортні галузі господарства.
            БІЛЕТ №11.
1. Географічна
оболонка.  Її загальні закономірності.
2. Чисельність і
розміщення населення України. Його природній і механічний рух.
3. Роль
політичних процесів у становленні господарства незалежних держав Східної
Європи, Північної та Центральної Азії (країн колишнього СРСР).
            Білет №12.
1. Географічна
будова, корисні копалини та рель'єф Африки. Взаємозв'зки між геологічними
структурами, родовищами корисних копалин та рельєфом материка.
2. Трудові
ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забазпеченні території
трудовими ресурсами.
3. Основні типи
країн Європи.
            Білет №13.
1. Природні зони
Африки. Класичний прояв зональності природних комплексів материка.
2. Національний
склад населення України. Українська діаспора.
3. Особливості
промислового розвитку країн Південно-Західної Азії.
            Білет №14.
1. Австралія.
Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу.
2.
Паливно-енергетичний комплекс України, його структура. Вугільна промисловість
України.
3. Коротка
економіко-географічна характеристика однієї з країн Центральної Європи (за
вибором).
            Білет №15.
1. Історія
формування поверхні Південної Америки, основні форми рельєфу.
2. Нафтова і
газова промисловість України, основні райони видобутку нафти ти газу. Проблеми
забезпечення ними України.
3. Особливості
господарства країн Африки, країн, шо розвиваються.
            Білет №!6.
1. Анктартида.
Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення.
2.
Електроенергетика України, її структура та особливості розміщення.
3. Характерні
економіко-географічні особливості промисловості країн Центральної Європи.
            Білет №17.
1. Екологічні
проблеми світу. Території, які знаходяться під особливою охороною, їх значення
для людства.
2. Накресліть
схему міжгалузевих зв'язків металургії України.
3. Дайте коротку
порівняльну економіко-географічну характеристику Великобританії та Франції.
            Білет №18.
1. Північна
Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка.
2. Накресліть
схему міжгалузевих зв'язків хімічної промисловості України.
3. Дайте коротку
порівняльну економіко-географічну характеристику ФРН та Італії.
            Білет №19.
1. Внутрішні води
Південної Америки, їх господарське значення.
2. Накресліть
схему міжгалузевих зв'язків лісової, целюлозно-паперової  та деревообробної промисловості України.
3. Промисловість
США. Основні міжгалузеві системи промисловості.
            Білет №20.
1. Форма і рухи
Землі. Градусна сітка. Географічні координати.
2.
Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих
зв'язків агропромислового комплексу.
3. Австралія.
Особливості розвитку і місце в світовій економіці.
            Білет №21.
1. Загальна
циркуляція атмосфери Землі. Вітри.
2. Накресліть
схему галузевої структури рослинництва України.
3. Індія.
Сільське господарство, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони.
            Білет №22.
1. Неоднорідність
земної кори. Стійкі і рухомі ділянки земної кори та пов'язані з ними
особливості рельєфу.
2. Накресліть
схему галузевої структури тваринництва України.
3. Японія. Основні
риси галузевої структури господарства. Територіальні відмінності господарства.
            Білет №23.
1. Географічне
положення та берегова лінія Євразії.
2. Основні види
транспорту та особливості його розміщення в Україні.
3. Загальна
характеристика господарства Китайської Народної Республіки.
            Білет №24.
1. Клімати
Європи. Перевага Західного переносу повітряних мас.
2.
Внутрішньодержавні та міждержавні економічні зв'язки України, їх суть і
значення.
3. Особливості
господарства "нових індустріальних країн" на прикладі Бразилії або
Мексики.
            Білет №25.
1. Азія. Загальні
відомості. Особливості геологічної будови і рельєфу.
2. Структура
господарського комплексу Донецько-Придніпровського економічного району України.
3. Глобальні
проблеми людства.
            Білет №26.
1. Азія.
Внутрішні води, їх розподіл по території. Живлення та водний режим великих
річкових і озерних систем.
2.
Агропромисловий комплекс Донецько-Придніпровського економічного району України.
Його галузева структура.
3. Етапи
формування політичної карти світу.
            Білет №27.
1. Залежність
клімату від географічної широти, підстілаючої поверхні, циркуляції атмосфери.
Наведіть приклади.
2. Структура
господарського комплексу Південно-Західного економічного району України.
Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей.
3.
Економіко-географічні особливості господарства Туреччини.
            Білет №28.
1. Материковий та
океанічний типи зомної кори. Гіпотези походження материків і океанів.
2. Структура
господарського комплексу Південного економічного району України. Найважливіші
галузі промисловасті, їх розміщення.
3. Особливості
господарства Південно-Африканської Республіки.
            Білет №29.
1. Повітряні
маси. Типи повітряних мас і їх рух.
2.
Агропромисловий комплекс Південного економічного району України. Географія
основних галузей рослинництва і тваринництва.
3. Основні типи
державного ладу і державного устрою країн в світі.
            Білет №30.
1. Циклони.
Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією.
2.
Агропромисловий комплекс Південно-Західного економічного району України, його
роль у територіальномуподілі праці.
3. Міграція
населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції.
            Білет №31.
1.
Фізико-географічне положення Океанії. Острови, їх походження  та зв'язок з будовою дна Тухого океану.
2. Курортне
господарство Південного економічного району України.
3. Машинобудівна
промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей.
            Білет №32.
1. Порівняйте
географічне положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх
природу ? (на вибір).
2. Дайте
характеристику Українських Карпат.
3. Характеристика
сільського господорства країн Латинської Америки.
            Білет №33.
1. Ландшафти і
фізико-географічне районування України.
2. Дайте
характеристику Кримських гір.
3. Основні риси
географії  світової паливно-енергетичної
промисловості. Шляхи вирішення енергетичної проблеми в світі.
            Білет №34.
1. Роль географії
у вирішенні найважливіших соціальних проблем.
2. Дайте
характеристику екологічної ситуації в Україні.
3. Характеристика
сільського господарства країн Африки.
Nick' Corp. (при
підтримці Nick'Soft & Nick'Write & Nick'Copy) Copyright (C) 1992-1997.
Вопросы по географии на экзамен для класса для луганской области на украинском языке. Ответы на экзаменационные задания г по географии класс по географии Украины билет. Ответы на билеты по географии класс авторы А И Довгань Л Б Паламарчук В В Совенко. Тесты с ответами по географии класс украина по книге автора гилецкого. Реферат на тему эвразия по географии для класса на украинском языке. Билеты на клас на экзамены по географии за год на украинском языке. Сайт министерства образования украины экзамен по географии класс. Билеты по географии класс украина на сайте миннистерства освиты. Сайт министерства образования украины билеты по географии кл г. Экзамеционые ответы по географии класс год на украинском языке. География билеты класс украина география билеты класс украина. Ответы на экзаменационные билеты по географии класс украина. Министерство образования украины билеты ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ КЛАСС. Ответы на билеты по географии класс украина Р В Гладовский. Реферат по географии на тему сравнение австалии и канады.

© 2011 Рефераты